Regional Health Inspectorate Stara Zagora

Ministry of Health

The site is currently being translated into English

Главен секретар

Karastoyanova 

 

Гл.секретар : инж.Светла Карастоянова
гр.Стара Загора, ул."Стефан Караджа" №10, стая 220
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Образование:

2009г. - Магистър „Публична администрация”, Бургаски свободен университет гр.Бургас
2002г. - Магистър „Стопанско управление - Здравен мениджмънт”, ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Велико Търново
1995г. - Специалност „Финансов мениджмънт”, УНСС гр.София
1984г. - Инженер "Автоматика и електроника", ВМЕИ (ТУ) гр.София

Главен секретар осъществява следните дейности:

 • организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена на РЗИ;
 • осъществява общ контрол за изпълнението на възложените задачи;
 • утвърждава длъжностните характеристики на служителите в РЗИ;
 • организира извършването на атестацията на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение;
 • организира и координира дейностите по обучение на служителите в РЗИ и осигурява условия за повишаване на квалификацията им;
 • контролира и отговаря за работата с документите, съхраняването им и опазването на служебната тайна и на личните данни в РЗИ;
 • организира и координира дейността по предоставяне на информация на трети лица по Закона за достъп до обществена информация, Закона за защита на личните данни и Закона за здравето;
 • координира връзките с медиите с цел осигуряване на регулярна информация за дейността на РЗИ в публичното пространство;
 • организира и отговаря за стопанисването и управлението на ползваните недвижими имоти и движими вещи, предоставени на РЗИ;
 • следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на финансовите и материалните средства, предоставени на РЗИ;
 • организира и координира дейностите по информационно осигуряване;
 • организира и контролира изготвянето на годишни планове и отчети на РЗИ;
 • координира и контролира изготвянето на докладите за състоянието на администрацията, актуализацията на Списъка на унифицираните наименования на административните услуги и публичните регистри на административни услуги;
 • изпълнява и други задачи, възложени му от директора на РЗИ.


Обратно към Структура на РЗИ - Стара Загора

MDZ

Copyright © 2011-2016 Stara Zagora Regional Health Inspectorate. All rights reserved.