Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

РКМЕ /Подаване на документи за ТЕЛК/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДАВАНЕ
НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ОТ ТЕЛК

Регионална картотека на медицинска експертиза (РКМЕ) към РЗИ Стара Загора се намира на 1 етаж в сградата на РЗИ - Стара Загора, с адрес:
гр. Стара Загора, ул. “Стефан Караджа” № 10
Работно време с граждани: всеки работен ден от 8:30 ч. до 13:00 ч.
Телефон за информация в РКМЕ: 042/ 601 995

І. Освидетелстването и преосвидетелстването на лицата се извършват от ТЕЛК чрез:
1. Подаване на документи в РКМЕ при РЗИ - Стара Загора
- По изключение, когато лицето се намира на продължително /повече от 30 дни/ болнично или домашно лечение, освидетелстването/ преосвидетелстването се извършва от най-близко намиращата се до лечебното заведение/ дома ТЕЛК. Това обстоятелство се доказва с медицинско удостоверение, издадено от лекуващия лекар или вписано в протокола на ЛКК /направлението на личния лекар/.
2. Подаване на документи по електронен път чрез КЕП (квалифициран електронен подпис) на адрес:
https://ibd.mh.government.bg/

ІІ. Процедурата по освидетелстване на лицата започва с издаване на медицинско направление от страна на Личния лекар (лекар по дентална медицина), а за лицата, които нямат личен лекар - лекуващият лекар (лекар по дентална медицина), насочва болния по образец.
При издаване на медицинско направление данните, съдържащи се в него се въвеждат от лекаря в ИБД (информационна база данни).
По искане на лицето, регистрираното в ИБД, медицинско направление се отпечатва, подписва и подпечатва с печата на лечебното заведение и се връчва на лицето.
В случаите, при които за конкретно заболяване са извършени консултации и изследвания през последните дванадесет месеца, предхождащи явяването в ТЕЛК, и резултатите от тях са налични в медицинската документация на лицето, към направлението личният лекар (лекар по дентална медицина), а за лицата, които нямат личен лекар - лекуващият лекар (лекар по дентална медицина), прилага заверени копия на същите, без да се налага повторното им назначение и извършване. След интеграция на информационната база данни за медицинска експертиза с Националната здравно-информационна система (НЗИС), няма да се прилагат заверени копия на консултации и изследвания, налични в електронните здравни записи на лицето в НЗИС.
След издаване на медицинското направление, лицата или законните им представители/упълномощени от тях лица подават заявление-декларация по образец на място в РКМЕ, по електронен път - чрез КЕП (квалифициран електронен подпис) на адрес: https://ibd.mh.government.bg/, или чрез лицензиран пощенски оператор.
Лицата, заедно със заявление-декларацията, могат да подадат в РКМЕ направлението от личния/лекуващия лекар или протокола на ЛКК, както и медицинската документация, доказваща здравословното им състояние, включително заверени копия от медицински документи, съдържащи резултати от медико-диагностични изследвания и консултации, които са налични в медицинската документация при личния лекар и/или при лекуващия лекар, в случаите, когато тези документи не са качени от съответните лица и органи в ИБД и/или НЗИС.

ЛКК насочва пациента към ТЕЛК с “Медицински протокол на ЛКК” в следните случаи:
- след изтичане на 180 дни непрекъснат отпуск поради временна неработоспособност;
- преди изтичане на 180 дни отпуск, ако има признаци за настъпила трайна неработоспособност;
- когато лицето е ползвало 360 дни отпуск за временна неработоспособност с прекъсване в две предходни календарни години и в годината на боледуването;
- когато лицето е трудоустроявано от ЛКК в продължение на две години и работоспособността му не е възстановена;
- когато лицето е станало неработоспособно за работата, на която е трудоустроено от ЛКК.

В случаите по чл. 69а от Наредбата за медицинската експертиза, заедно със заявлението-декларация, лицата подават в РКМЕ декларация, че искат да бъдат освидетелствани/ преосвидетелствани само за увреждания, които са дефинитивни състояния.
Териториалните експертни лекарски комисии освидетелстват и преосвидетелстват лицата в 3-месечен срок от подаване на заявлението-декларация в РКМЕ, а в случаите на прилагане на международен договор за социална сигурност или европейски регламенти за координация на системите за социална сигурност - от датата на получаване в ТЕЛК на медицинска документация, изготвена в друга държава. Решенията се връчват на лицата или на упълномощени от тях лица, или на законните им представители срещу подпис, с писмо с известие за доставяне или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронното управление. При временна неработоспособност срокът за освидетелстване е 15 дни от датата на постъпване на документите в ТЕЛК. Когато за изясняване на отделни случаи се изискват непредставени документи или изследвания, срокът започва да тече от тяхното представяне.
Председателят на ТЕЛК съобщава на лицата или на законните им представители с писмо с известие за доставяне и с известие по електронен път в случаите, в които лицето е заявило и електронен адрес, или чрез Системата за сигурно електронно връчване, по реда на Закона за електронното управление, за необходимостта от допълнителни изследвания и консултации, които трябва да се направят.
При освидетелстване на деца до 16 годишна възраст е необходимо представяне на Акт за раждане – оригинал, за справка на място.
Необходимите документи се представят в картонена папка с плъзгач!

Във връзка със Закон за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания, с който се променя и Закона за здравето, направени с ДВ бр.8 от 25 януари 2023 г., касаещи медицинската експертиза, Ви уведомяваме, че всички лица, които имат срочни експертни решения, е необходимо да подават заявления-декларации за преосвидетелстване поне 3 месеца преди изтичане на срока на експертното решение, за да не изгубят своите права.

Определяне срока на инвалидност
По силата на действащата разпоредба на чл. 69, ал. 1 от Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ) срока на инвалидността, може да бъде от 1 г. до 3 г., като определянето на същия зависи от характера на увреждането, динамиката на неговото развитие и възможностите за възстановяване.
Изключение от това правило е разписано в ал. 4 и ал. 7 на цитираната разпоредба, като по силата на същите пожизнен срок на инвалидност може да се определя единствено в следните случаи:
- при дефинитивни състояния без възможност за пълно или частично възстановяване - чл. 69, ал. 4 от НМЕ;
- при лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО - чл. 69, ал. 7 от НМЕ.
Следва да се има предвид, че с текста на чл. 69а, ал. 1 от НМЕ е въведено изключение от случаите по чл. 69, ал. 5 като се допуска при множествени увреждания, някои от които не са дефинитивни, но лицето иска да бъде освидетелствано/преосвидетелствано само по отношение на тези от тях, които са дефинитивни състояния. В тези случаи лицето може да представи към заявлението-декларация по чл. 56, ал. 1 от правилника медицински документи, съдържащи резултати от медико-диагностични изследвания и консултации, свързани само с увреждания, които са дефинитивни състояния. В тези случаи се определя пожизнен срок на инвалидност.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.