Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

МЕТОДИЧНО УКАЗАНИЕ
за осъществяване на метрологичната дейност
в системата на здравеопазването

РАЗДЕЛ I

Общи положения

    1. С това указание се определя реда за осъществяване на метрологичното осигуряване на здравеопазването.
    2. Дейностите по осигуряването на единството, проследимостта и точността на измерванията в здравеопазването и управлението и контрола на метрологичното осигуряване на медицинската апаратура с измервателни функции се осъществяват от метролога към Министерство на здравеопазването, метролозите към Районните центрове по здравеопазване и метролозите в съответните здравни и лечебни заведения.
    3. Ръководството на министерството и ръководителите на здравните и лечебни заведения организират дейностите по метрологичното осигуряване на здравеопазването и отговарят за тяхното изпълнение, като спазват методическите указания дадени от Държавната агенция по
стандартизация и метрология.
    4. Всички лица, осъществяващи метрологични функции в системата на здравеопазването трябва да оказват съдействие на служителите на Държавната агенция по стандартизация и метрология при изпълнение на служебните им задължения.

РАЗДЕЛ II

    Функции и методическа подчиненост на лицата, осъществяващи метрологичната дейност в системата на здравеопазването

    5. Метрологът към Министерство на здравеопазването изпълнява своите функции като спазва указанията дадени от Държавната агенция по стандартизация и метрология.

    6. Административна и методическа подчиненост на метролозите всистемата на здравеопазването.

    6.1. Метролозите към съответния районен център по здравеопазване се определят от директора на центъра.
    6.2. Метролозите към съответното здравно или лечебно заведение се определят от ръководителя му.
    6.3. Метролозите към съответните районни центрове по здравеопазване, здравни и лечебни заведения изпълняват своите функции като спазват указанията дадени от регионалните отдели на Държавната агенция по стандартизация и метрология.
    6.4. Метролозите към Районните центрове по здравеопазване и метролозите към съответните здравни и лечебни заведения в звената по Приложението са методически подчинени на метролога в Министерство на здравеопазването.
    6.5. Метролозите към съответните здравни и лечебни заведения са методически подчинени на метролозите в Районните центрове по здравеопазване.

    7. Метрологът в Министерството на здравеопазването:

    7.1. ръководи, координира и контролира метрологичното осигуряване на здравеопазването;
    7.2. анализира състоянието на метрологичното осигуряване на здравеопазването и предлага мерки за отстраняване на причините за нарушаването на единството, проследимостта и точността на измерванията в областта на здравеопазването;
    7.3. разработва и предлага проекти на нормативни актове, както и на административни актове, свързани с метрологичното осигуряване на здравеопазването;
    7.4. осъществява методическо ръководство по въпросите, свързани с осигуряването на единството, проследимостта и точността на измерванията в областта на здравеопазването;
    7.5. изготвя становища по законопроекти и проекти на нормативни актове в областта на метрологията, разработени от други централни органи на изпълнителната власт;
    7.6. участва в подготовката за акредитацията на лабораториите, извършващи количествени оценки на качествени показатели в областта на здравеопазването, в съответствие с националните нормативни актове и съвместно с Изпълнителната агенция "Българска служба по акредитация";
    7.7. планира и ръководи подготовката и усъвършенстването на кадрите по метрология в системата на здравеопазването;
    7.8. координира дейността на министерството в областта на метрологията с дейността на другите министерства и ведомства, с Държавната агенция по стандартизация и метрология и Изпълнителната агенция "Българска служба по акредитация";
    7.9. представя Министерството на здравеопазването по въпросите на метрологичното осигуряване пред националните и международни органи по метрология;
    7.10.  участва в работата на Държавната агенция по стандартизация и метрология и нейните структури по всички проблеми,свързани с метрологичното осигуряване на здравеопазването;
7.11. участва в извършването на метрологичен надзор съвместно с Държавната агенция по стандартизация и метрология.

    8. Метрологът към съответния Районен център по здравеопазване:

    8.1. ръководи, координира и контролира дейността на метролозите в здравните и лечебни заведения на територията на съответния Районен център по здравеопазване;
    8.2. дава методически указания във връзка с изпълнението на задачите по метрологичното осигуряване на здравеопазването;
    8.3. анализира състоянието на метрологичното осигуряване и взема мерки за неговото подобряване;
    8.4. разработва и представя на метролога в Министерството на здравеопазването и на регионалните отдели на Държавната агенция по стандартизация и метрология информационни материали по метрологичното осигуряване;
    8.5. осъществява контрол върху съставянето, съгласуването и изпълнението на календарните графици за периодичната метрологична проверка на медицинската апаратура с измервателни функции;
    8.6. контролира спазването на нормативните актове и техническите документи по проблемите на метрологичното осигуряване
    8.7. осъществява контрол върху използването и отчетността на медицинската апаратура с измервателни функции;
    8.8. организира повишаването на квалификацията на специалистите в областта на метрологичното осигуряване;

    9. Метрологът към съответните здравни и лечебни заведения:
   
9.1. води оперативна отчетност и картотека на медицинските апарати с измервателни функции, използвани в съответното заведение;
    9.2. съставя календарните графици за периодичната метрологична проверка на медицинската апаратура с измервателни функции, съгласува ги с регионалните отдели на Държавната агенция по стандартизация и метрология и осигурява изпълнението им;
    9.3. представя на регионалните отдели на Държавната агенция по стандартизация и метрология медицинската апаратура с измервателни функции, подлежаща на периодична метрологична проверка и оказва пълно съдействие и помощ при извършване на проверката;
    9.4. контролира правилното използване на медицинската апаратура с измервателни функции и спазването на нормативните актове и техническите документи;
    9.5. организира извършването на ремонта на медицинската апаратура с измервателни функции в съответното заведение;
    9.6. участва в курсове за обучение и повишаване квалификацията на специалистите в областта на метрологията, организирани от Министерството на здравеопазването и от Държавната агенция по стандартизация и метрология;
    9.7. представя на метролозите в Районните центрове по здравеопазване и на регионалните отдели на Държавната агенция по стандартизация и метрология материали за метрологичното осигуряване в съответното заведение.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.