Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

ПРАКТИЧЕСКО  УКАЗАНИЕ
за новопостъпили метролози в системата на
Министерството на здравеопазването

 1. Нормативни документи, регламентиращи метрологичното осигуряване.

1.1. Национални нормативни документи.

1.1.1. Закон за измерванията / ДВ бр. 46 от 2002 г./.

1.1.2. Наредбите  към Закона за измерванията

1.1.3. Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция по стандартизация и метрология  / ДВ бр. 50 от 1999 г. /

1.2. Специализирани нормативни  документи за системата на  здравеопазването.

1.2.1. Закон за здравето / ДВ бр. 70 от 2004 г./.

1.2.2. Устройствен правилник на Министерство на здравеопазването / ДВ бр. 22 от 2006 г./.

1.2.3. Правилник за устройството и дейността на регионалните центърове по здравеопазване / ДВ бр. 20 от 2005 г./.

1.2.4. Заповед № РД 09 - 17 от 23.01.2002 г. на министъра на здравеопазването за утвърждаване на "МЕТОДИЧНО УКАЗАНИЕ за осъществяване на метрологичната дейност в системата на здравеопазването"  / Сл. бюл. на МЗ бр. 5 от 2002 г./.

1.2.5. Заповед № РД 15 - 671 от 08.04.2005 г. на министъра на здравеопазването за финансирането на работата на метролозите в системата на здравеопазването.

2. Задължения на метролозите в съответствие с  МЕТОДИЧНОТО  УКАЗАНИЕ  /Сл. бюл. на МЗ бр. 5 от 2002 г./

2.1. Задължения на метролога към съответните здравни и лечебни заведения, съгласно  т. 9. от Методичното указание.

2.2. Задължения на метролога към съответния Районен център по здравеопазване, съгласно т. 8. от Методичното указание.

3. Практически задължения на метролозите в съответните здравни и лечебни заведения.

3.1. Оперативна отчетност и картотека на медицинската апаратура с измервателни функции. Тази дейност се състои от класифициране и систематизиране на апаратите в картотека, която съдържа данни за:

 • вид на измерваната величина, като група средства за измерване;
 • обхват, клас на точност, периодичност на проверката;
 • местонахождение - отделения, секции, звена със съответните материални отговорни лица;
 • резултати от извършените периодични проверки от регионалните отдели на Държавната агенция по стандартизация и метрология  / годност, необходимост от ремонт, бракуване /.

3.2. Периодични метрологични проверки. Участието на метролога при извършването на периодичните метрологични проверки включва следните дейности:

 • организиране на проверката - определяне на точната дата за проверката със съответната лаборатория на регионалния отдел на ГД "Мерки и измервателни уреди" на ДАСМ;
 • информиране на специалистите, работещи с апаратите за точния ден и час на извършване на проверката с цел за организиране на работата си;
 • осигуряване на достъп и необходимите условия за извършване на периодичните метрологични проверки от служителите на регионалните отдели на Държавната агенция по стандартизация и метрология, които се извършват на територията на съответното здравно и лечебно заведение;
 • осигуряване транспортирането и предоставянето на апаратите до съответните лаборатории по видове измервания  на РО на ДАМТН, в които се извършва проверката.
 • предоставяне на пълна информация за проверяваните апарати, необходима за издаването на свидетелствата за извършена периодична проверка;
 • предаване на издадените свидетелства за извършената периодична метрологична проверка и известия за негодност или брак по местонахождението на апаратите;
 • осигуряване, извършване и отчитане на заплащането на проведените  метрологични периодични проверки.

3.3. Организиране на ремонта. Метрологът организира извършването на ремонта на медицинската апаратура  с измервателни функции, като предоставя информация на специалиста, използващ повредения апарат, за лицензираните фирми по техническото обслужване на медицинската   апаратура от Държавната агенция по стандартизация и метрология.

3.4. Предоставяне на информация. Метрологът изготвя и предоставя различни видове информация за метрологичното осигуряване и контрола на медицинската апаратура с измерватилни функции в съответното здравно и лечебно заведение. В зависимост от методическата подчиненост информационните материали  се предоставят до:

 • Министерство на здравеопазването и Регионалните отдели на Държавната агенция по стандартизация и метрология- за метролозите към здравните и лечебни заведения по Приложението към Методичното указание;
 • Регионален център по здравеопазване и Регионалните отдели на Държавната агенция по стандартизация и метрология - за метролозите към всички здравни и лечебни заведения 

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.