Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Антикорупция

Уважаеми граждани,

В Закона за Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество ясно е написано, че корупция е налице, когато в резултат на заеманата висша публична длъжност лицето злоупотребява с власт, нарушава или не изпълнява служебни задължения с цел пряко или косвено извличане на неследваща се материална или нематериална облага за себе си или за други лица.

Целта на ръководството на РЗИ-Стара Загора е да създаде условия за недопускане на неетично поведение на служителите, конфликт на интереси, корупционни схеми, злоупотреба със служебно положение и да отстрани факторите за тяхната поява.

Политиката на ръководството е нулева толерантност към такива прояви. Спазването на етичния кодекс за поведение на държавните служители в РЗИ регламентира принципи – законност, зачитане правата на гражданите, честност, почтеност, безпристрастност, компетентност, конфиденциалност, които имат за цел да регулират отношенията между служителите и гражданите и спазването им е предпоставка за недопускане на корупционно поведение.

Ангажираме се да извършим обективна проверка на всеки сигнал за корумпиран наш служител, при доказване ще бъдат предприети дисциплинарни и административни мерки.

Разчитаме на партньорство и съдействие между институциите да кажем НЕ на корупцията.

Д-р Недялка Кабаджова
и.д. Директор на РЗИ – Стара Загора


Етичен кодекс

Вътрешни правила за наблюдение прилагането на Етичния кодекс за поведение на служителите в РЗИ - Стара Загора

Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури в РЗИ - Стара Загора


Антикорупционен план на Регионална здравна инспекция – Стара Загора за 2024г. 

Отчет за изпълнение на Антикорупционен план на Регионална здравна инспекция – Стара Загора за 2023г. 

Отчет за изпълнение на Антикорупционен план на Регионална здравна инспекция – Стара Загора за периода 01.01.2023г.- 30.06.2023г. 

Доклад за изпълнение на Антикорупционен план на Регионална здравна инспекция – Стара Загора за 2022 г.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.