ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ

ПРОЕКТ 

„Усъвършенстване на квалификацията и придобиване на нови професионални умения на служителите в РЗИ Стара Загора, чрез организиране и реализиране на специализирани обучения”

За проекта

През месец септември 2013 г. Регионална здравна инспекция град Стара Загора започна реализацията на проект „Усъвършенстване на квалификацията и придобиване на нови професионални умения от служителите в РЗИ Стара Загора чрез организиране и реализиране на специализирани обучения”.

Проектът е разработен в съответствие с Приоритет „Обслужване на обществения интерес ефективно и ефикасно, при максимални резултати и качество на обслужването, с оптимален разход на финансови и човешки ресурси“ от Стратегията за развитие на РЗИ Стара Загора 2011-2013 г. Реализирането му ще подпомогне осъществяване целите на ОПАК за създаване на ефективна, „с лице към хората“ и ориентирана към потребителите на публични услуги администрация. Финансирането на проекта е осигурено от Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси“, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08 в размер на 80259,40лв.

Основната цел на проекта е укрепване и повишаване знанията и уменията на служителите в Регионална здравна инспекция Стара Загора, за идентифициране и решаване на ключови проблеми в сферата на здравеопазването, реализиране на ефективни политики и постигане ефективност на администрацията.


РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд