Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Задължения по Закона за закрила на детето

Задължения на ЛЗ във връзка с правата, принципите и мерките за закрила на детето и тяхното взаимодействие с органите на държавата и общините при осъществяване на дейностите по закрила на детето.

Съгласно изискванията на чл.7, ал.(1) и ал. (2) от Закона за закрила на детето:
«Лице, на което стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми дирекция "Социално подпомагане", Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи.
Същото задължение има и всяко лице, на което това е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна.»

Съгласно чл.45, ал.11 от Закона за закрила на детето, „ Лице, което в нарушение на чл. 7, ал. 1 и 2 не уведоми дирекция "Социално подпомагане", Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи за нуждата от закрила на дете, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв. за първо нарушение, а при повторно нарушение - с глоба от 2000 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко административно наказание по специален закон или деянието не съставлява престъпление”

Медицинския персонал следва да сигнализира съответния отдел за закрила на детето в следните случаи:
- бременност на момиче под 18г. възраст
- дете на родители под 18г. възраст
- дете в риск от изоставяне от биологичното му семейство
- новородено, при съмнение за недостатъчен родителски капацитет
- дете с изоставане в развитието вследствие неправилно или недоимъчно хранене
- дете, чиито родители отказват извършването на задължителните имунизации в Република България (в този случай следва да се уведоми и РЗИ Стара Загора)
- дете със здравен проблем, за който родителите не предприемат нужните мерки и това води до опастност от увреждане на здравето (не се извършват консултации, отказ от хоспитализации, не се закупуват необходимите медикаменти и др.)
- дете на което е оказана медицинска помощ по повод наранявания със съмнение за малтретиране, насилие, включително сексуално насилие или злоупотреба
- дете, претърпяло психическа травма или тормоз или направило суициден опит
- всички други случаи в които медицинските специалисти преценят, че съществува риск или необходимост от специална подкрепа.

Информация за деца в риск, могат се подават по един от следните начини:
- писмено (включително по електронна поща), по местоживеене на детето, на адресите на отделите по закрила на детето
- по телефона, като в този случай е необходимо писмено да се отрази датата и имената на служителя от ДСП/ОЗД в амбулаторния лист
При спешни случаи и в извънработно време на институциите сигнал може да се подаде и на телефона на Националната линия за деца 116 111, като отново писмено се отразява датата и служителя, приел сигнала.

 

Контакти на Отделите за закрила на детето към дирекции „Социално подпомагане”

Дирекция ”Социално подпомагане” – гр. Стара Загора
обслужва и община Опан
гр. Стара Загора ул.”Стефан Караджа”№8, ет.1
Началник Отдел Закрила на детето – Мария Николова
тел. 042/ 620 292; 0882825910
Директор - тел. 042/697 645
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Дирекция ”Социално подпомагане” – гр. Казанлък
обслужва и община Павел баня
гр. Казанлък бул.”Ал. Батенберг” №4, ет.2
Началник Отдел Закрила на детето – Даниела Русева
тел. 0431/6 20 16; 0882825898
Директор – тел. 0431/6 31 38
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Дирекция ”Социално подпомагане” – гр. Мъглиж
гр. Мъглиж, пл.”Трети март” №8
Началник Отдел Закрила на детето – Мария Недялкова
тел. 04321/22 28; 0882825902
Директор – тел. 04321/ 21 50
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Дирекция ”Социално подпомагане” – гр. Гурково
обслужва и община Николаево
гр. Гурково, ул. „6-ти септември”№1
началник Отдел Закрила на детето – Лидия Христова
тел. 04331/ 28 34; 0882825830
Директор – тел. 04331/ 2790
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Дирекция ”Социално подпомагане” – гр. Гълъбово
гр. Гълъбово ул. „Г. Бенковски” № 13 б
Началник Отдел Закрила на детето –
Тел. 0418/ 6 25 37; 0882825894
Директор – тел. 0418/ 6 24 53
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Дирекция ”Социално подпомагане” – гр. Раднево
гр. Раднево, ул.”Магда Петканова” № 5 а
Началник Отдел Закрила на детето – Снежана Делчева
тел. 0417/8 20 19 / централа/; 08821825906
Директор – тел. 0417/8 20 44
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Дирекция ”Социално подпомагане” – гр. Чирпан
обслужва и община Братя Даскалови
гр. Чирпан, ул. „Янко Иванов”№12
Началник Отдел Закрила на детето – Милка Енева
тел. 0418/ 9 25 19; 0882825914
Директор - Тел. 0418 / 9 25 32
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Стара Загора
Гр. Стара Загора ул.”Стефан Караджа” № 8, ет. 2
Директор –тел: 042/697 721
Главен експерт „Закрила на детето” – Диана Станева
Тел. 042/62 22 47
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

По смисъла на Закона за закрила на детето "Дете в риск" е дете:
а) чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа;
б) което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му;
в) за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;
г) което страда от увреждания, както и от труднолечими заболявания, констатирани от специалист;
д) за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от училище.

По смисъла на правилника за прилагане на Закона за закрила на детето:
1. "Насилие" над дете е всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие, пренебрегване, търговска или друга експлоатация, водеща до действителна или вероятна вреда върху здравето, живота, развитието или достойнството на детето, което може да се осъществява в семейна, училищна и социална среда.
2. "Физическо насилие" е причиняване на телесна повреда, включително причиняване на болка или страдание без разстройство на здравето.
3. "Психическо насилие" са всички действия, които могат да имат вредно въздействие върху психичното здраве и развитие на детето, като подценяване, подигравателно отношение, заплаха, дискриминация, отхвърляне или други форми на отрицателно отношение, както и неспособността на родителя, настойника и попечителя или на лицето, което полага грижи за детето, да осигури подходяща подкрепяща среда.
4. "Сексуално насилие" е използването на дете за сексуално задоволяване.
5. "Пренебрегване" е неуспехът на родителя, настойника и попечителя или на лицето, което полага грижи за детето, да осигури развитието на детето в една от следните области: здраве, образование, емоционално развитие, изхранване, осигуряване на дом и безопасност, когато е в състояние да го направи.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.