Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Качество на питейната вода

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Стара Загора за периода от 01 - 15 януари 2023 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма

2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 40

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 41
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 452
 • Брой проби по микробиологични показатели - 41
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 123

4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 5
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 370
 • Брой проби по микробиологични показатели - 5
 • Брой анализи по микробиологични показатели - 25  

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг

 • Брой проби по физико-химични показатели - 3
 • Брой анализи по физико-химични показатели - 33
 • Брой проби по микробиологични показатели - 3
 • Брой анализи по микробиологични показатели  - 3

 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници

 • Брой проби по физико-химични показатели
 • Брой анализи по физико-химични показатели
 • Брой проби по микробиологични показатели
 • Брой анализи по микробиологични показатели

* Забележка: При проведен мониторинг на водата, подавана за питейно-битови цели на жителите на с.Опан, община Опан, област Стара Загора на 08.11.2022 г. се констатираха отклонения по физико-химични показатели „сулфати“. Издадено е Предписание № ЗК-65/14.11.2022 г. на ВиК ЕООД – Стара Загора, относно временно ограничаване /до възстановяване качеството на питейната вода/ ползването на питейна вода в с.Опан, община Опан, област Стара Загора, като се забранява употребата и за пиене и приготвяне на храна. ВиК ЕООД – Стара Загора осигури на населението в с.Опан, община Опан, област Стара Загора две водоноски с вода за питейно-битови цели, отговарящи на изискванията на Наредба № 9 на МЗ, както и бутилирана вода в СУ „Христо Ботев“.
РЗИ – Стара Загора извърша ежеседмичен контролен мониторинг на водата от водоноските, предназначена за питейно-битови цели. 

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания

 • Ентероколити - 6
 • Шигелози - 0
 • Вирусен хепатит тип А - 0
 • Салмонелози - 0
 • Колиентерити - 0

Няма причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода.

8. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването

През периода са издадени: предписания - 1 бр.

Таблица с пълните данни от мониторинга на питейни води в област Стара Загора за периода от 01 до 15 януари 2023

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.