ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ

ПРОЕКТ 

„Усъвършенстване на квалификацията и придобиване на нови професионални умения на служителите в РЗИ Стара Загора, чрез организиране и реализиране на специализирани обучения”

РЗИ Стара Загора започва проект по ОПАК

През месец септември, Регионална здравна инспекция град Стара Загора  започва реализацията на проект: „Усъвършенстване на квалификацията и придобиване на нови професионални умения от служителите в РЗИ Стара Загора, чрез организиране и реализиране на специализирани обучения”.

Настоящият проект е разработен в унисон с Приоритет: „Обслужване на обществения интерес ефективно и ефикасно, при максимални резултати и качество на обслужването, с оптимален разход на финансови и човешки ресурси“ от Стратегията за развитие на РЗИ Стара Загора 2011-2013гг. Реализирането му ще подпомогне осъществяване целите на ОПАК за създаване на ефективна, „с лице към хората“ и ориентирана към потребителите на публични услуги администрация.
Финансирането на проекта е осигурено от Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси“,  Подприоритет 2.2 „Kомпетентна и ефективна държавна администрация“, Бюджетна линия→BG051PO002/12/2.2-08.
Основната цел на проекта е укрепване и повишаване знанията и уменията на служителите в Регионална здравна инспекция Стара Загора, за идентифициране и решаване на ключови проблеми в сферата на здравеопазването, реализиране на ефективни политики и постигане ефективност на администрацията.
Дейностите по специализирано обучение ще обхванат служителите в РЗИ Стара Загора, заемащи ръководни длъжности, изпълняващи експертни и контролни функции и специалисти с аналитични функции.
Проектът ще бъде реализиран в рамките на 12 месеца.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд