Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

До всички общопрактикуващи лекари в област Стара Загора

Във връзка с ограниченото количество на ваксината” Тетраксим” и дадените конкретни указания от Министерство на здравеопазването от 15.04.2016г., относно обхвата на подлежащите деца е необходимо да се спазват следните предписания:

1. Получената ваксина Тетраксим е предназначена за приоритетно обхващане на неимунизирани през 2014 и 2015г. деца, поради недостиг на ваксина, подлежали на задължителна реимунизация на 6 години.
2. Необходимо е да създадете необходимата организация за получаването на ваксината от РЗИ Стара Загора, след предварителна уговорка с Йордалена Гатева – инспектор в отдел ПЕК, ДНЗБ / тел за контакти – 0884900663.
3. Приложените количества Тетраксим, разпределени през м. декември 2015г. , следва да бъдат отчетени с код 27 в Приложение № 7 към чл. 13, ал. 2 на Наредба 15/ 2005г. за имунизациите в РБ.
4. Обхванатите деца за 2014 ( родени 2008 г.) и 2015 ( родени 2009г.) година и подлежащите и обхванатите деца за 2016 година е необходимо да отчетете в допълнително приложение ( Таблица 1) към Сведението за извършени имунизации и реимунизации за първо полугодие на 2016г.

Приложение: Таблица №1

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.