Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Информация за СДО

Със Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-19-2 /15.09.2016г. е определен броя на местата за специализанти, за които държавата ще финансира обучението по чл.40, ал1 и/или чл.41, ал1 от Наредба №1/2015г. за 2017г.

За тези места могат да кандидатстват всички специализанти, зачислени по реда на Наредба №1 /2015г. Местата са утвърдени към съответните висши училища, като специализантите могат да кандидатстват само за утвърдените бройки по съответната специалност към висшето училище, в което са зачислени. За целта е необходимо зачислените за специализация по реда на Наредба №1/2015г. да подадат заявление във висшето училище, което ги е регистрирало, в срок от 1 до 31 октомври. Висшето училище класира кандидатите в срок до 1 декември и уведомява писмено класираните кандидати.  Класирането се публикува и на интернет страницата на висшето училище. При наличие на повече кандидати от броя на утвърдените места, финансирани от държавата, класирането ще се извършва съобразно средния успех от следването и държавните изпити.
За специализантите по държавна поръчка МЗ ще заплаща таксата за теоретичното обучение, предвидено в учебните програми. Финансирането на обучението на класираните кандидати започва от датата на класирането.
Пълният текст на Заповед №РД-19-2 /15.09.2016г. можете да изтеглите от тук

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.