Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Информация за СДО

В РЗИ Стара Загора е получено План-разписание на курсовете и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2019 г., на Медицински факултет – София.

План–разписанието и образци на заявките могат да бъдат намерени и на интернет страницата на Медицински факултет – medfac.mu-sofia.bg – в раздел СДО.
Заявките за участие в обученията следва да бъдат коректно и изцяло попълнени с необходимата информация.
Кандидатите следва да отговарят на условията посочени в плана за всеки курс поотделно.
На всяка заявка кандидатът трябва да посочи телефон за обратна връзка.
Лекарите – специализанти следва да попълват заявка образец №5.
Заявки с непълна и неточна информация няма да бъдат взети под внимание.

Краен срок за подаване на заявките в РЗИ Стара Загора 15.08.2018 г.

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.