Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Покана за Първи конгрес на Българската асоциация на зъботехниците

На основание § 50, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (обн. ДВ, бр. 91 от 2018 г.) министърът на здравеопазването свиква Първия конгрес на Българската асоциация на зъботехниците, който ще се проведе на 31.05.2019 г. от 10 ч. в Аулата на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, гр. София, бул. „Пенчо Славейков“ № 52А, 1431 София.

Дневен ред:
1. Избор на мандатна комисия;
2. Приемане на Устав на Българската асоциация на зъботехниците;
3. Приемане на Кодекс за професионална етика;
4. Избор на Управителен съвет на Българската асоциация на зъботехниците;
5. Избор на Контролна комисия на Българската асоциация на зъботехниците;
6. Избор на Комисия по професионална етика на Българската асоциация на зъботехниците;
7. Избор на Национален съвет по качество на Българската асоциация на зъботехниците;
8. Избор на представител във Висшия медицински съвет към министъра на здравеопазването.
Регистрацията започва в 9.00 ч.

За законно провеждане на конгреса се изисква кворум от най-малко две трети от избраните представители. При липса на кворум конгресът се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите членове, които не могат да бъдат по-малко от половината делегати на конгреса.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.