Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Обявление

Регионална здравна инспекция – Стара Загора обявява провеждане на избор на лечебно заведение за възлагане на дейности за 2019 г. по Националния план за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2010 г., приоритет „Здравеопазване“, приета с Решение №355 на Министерския съвет от 2016 г., за извършване на не по-малко от 500 клинични лабораторни изследвания на лица от ромски произход в населени места от област Стара Загора и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населени места от областта, с предоставена от РЗИ – Стара Загора мобилна клинична лаборатория, в срок до 10.11.2019 г. със задача:

Осъществяване на клинични лабораторни изследвания (препоръчително кръвна картина с поне 8 показателя, глюкоза и холестерол) с мобилна клинична лаборатория в населени места с компактно ромско население на лица от ромски произход в населени места на територията на област Стара Загора.

Цена: 7164,00 лв. (седем хиляди сто шестдесет и четири лева и нула стотинки), включваща всички разходи дейността, за медицински персонал, шофьор, поддръжка на медицинската апаратура, сервиз на автомобила, обслужване на мобилния кабинет, охрана и др.

Кандидатите могат да подадат заявление за участие в срок до 04.09.2019 г.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.