Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Контрол на качеството на водата в гр.Стара Загора

РЗИ – Стара Загора продължава да осъществява засилен контрол на качеството на водата, предназначена за питейно битови цели в гр. Стара Загора, като извършва пробонабиране от крана на потребителя, съгласно изискванията на Наредба № 9.

На 19.12.2022г. служители на РЗИ – Стара Загора извършиха пробонабиране от 5 пункта, разположени в различни зони на гр. Стара Загора, във връзка с продължаващите строително-ремонтни дейности от „ВиК“ ЕООД гр. Стара Загора по водоснабдителната мрежа на територията на града.

Резултатите от направените анализи не показаха отклонения от изискванията за качество, съгласно Наредба № 9 от 16 март 2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Броят проби многократно надвишава заложените в мониторинговата програма проби.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.