Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Заповед на директора на РЗИ – Стара Загора за удължаване на временните противоепидемични мерки до 31.01.2023 г. включително

Заповед № РД-01-15/23.01.2023 г.

Ha основание чл.63а, ал.2 от Закона за здравето във връзка с чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс, с оглед продължаващата тенденция за поддържане на епидемични стойности на заболяемостта от ОРЗ и грип на територията на област Стара Загора със стойности 312.20 на 10 000 души население, след съгласуване на временните противоепидемични мерки с Главния държавен здравен инспектор на РБългария и решение от 23.01.2023 г. на Областния оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ за удължаване на грипна епидемия

НАРЕЖДАМ:

I. Удължавам въведените със Заповед № РД-01-12/16.01.2023 г. временни противоепидемични мерки на територията на област Стара Загора, считано от 00:00 часа на 24.01.2023 г. до 24:00 ч. на 31.01.2023 г. включително, както следва:
1. Преустановяване на плановите консултации на здрави бременни жени и деца;
2. Преустановяване на всички профилактични прегледи, задължителни имунизации и реимунизации в АПМП;
3. Преустановяване на свижданията в лечебните заведения. Допускат се изключения в ситуации на терминално болни.
4. Провеждане на стриктен ежедневен филтър в детските заведения, като деца със симптоми на остри инфекциозни заболявания не се допускат в детското заведение. Недопускане до работа на заболели лица от персонала на детските заведения. Засилена текуща дезинфекция на повърхности, играчки и др. и проветряване на помещенията на всеки два часа;
5. Преустановяване на учебните занятия в присъствена форма в училищата на територията на област Стара Загора за периода 24.01.2023 г. – 27.01.2023 г. включително;
6. Преустановяване провеждането на извънкласни занимания и организирани дейности с ученици, включващи посещения на музеи, изложби, природни обекти и други мероприятия с културна, спортна, опознавателна и възпитателна цел, планирани екскурзии, зелени училища, туристически пътувания и др.;
7. Всички лица, когато се намират в лечебни и здравни заведения, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба;
8. Преустановяване на посещенията на търговските центрове, представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти, за лица под 16 години без придружител.

Контрол върху изпълнението на заповедта и ще осъществявам лично.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на ръководствата на лечебните и здравните заведения на територията на област Стара Загора - за сведение и изпълнение, на началник РУО – Стара Загора и на кметовете на общините на територията на област Стара Загора за предприемане на мерки по ограничаване разпространението на Грип и ОРЗ.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на Регионална здравна инспекция – Стара Загора пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 Д-Р ВАНЯ КАРАБОЙДЕВА
Директор на РЗИ – Стара Загора

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.