Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

На вниманието на всички лекари и аптеки - изменение в Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Съгласно публикуваната в Държавен вестник бр. 51 от 13.06.2023 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти настъпват следните промени:

1. От 13.06.2023 г. е преустановено предписването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на хартиените специални рецептурни бланки със зелен и жълт цвят, предоставени от Министерство на здравеопазването чрез Регионалните здравни инспекции.

2. Лекарите и лекарите по дентална медицина да предоставят в РЗИ – Стара Загора всички хартиени специални рецептурни бланки със зелен и жълт цвят в срок до 11.08.2023г. с приемно – предавателен протокол в два екземпляра.

3. Предписването на тези лекарствени продукти ще се извършва с електронно предписание по реда на чл.70 от Наредба №4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, на електронни специални рецептурни бланки. Електронната специална рецептурна бланка съдържа освен данните по чл. 7 от Наредбата, които се попълваха до момента и национален референтен номер (НРН);

4. Отпада изискването на чл.40, т.2 от Наредбата рецептата да се изпълнява само в аптеки, които се намират на територията на областта по местоиздаване на рецептата;

5. Продължава въвеждането на данни в Специалния регистър съгласно чл.3 от Наредба 21 от 2000 г. за изискванията към документацията и отчетността при извършване на дейности с лекарствени продукти съдържащи наркотични вещества. Хартиените регистри да се представят за заверка от инспектора по наркотични вещества към РЗИ -Стара Загора на тримесечие /за всеки месец отделен регистър с разпечатка по седмици/.

6. Запазва се редът за закупуване на лекарствени продукти съдържащи наркотични вещества със специални формуляри.

7. Хартиените носители на специалните формуляри се предоставят в РЗИ на тримесечие до 10-то число на месеца следващ тримесечието.

8. Тримесечния отчет за движението на лекарствените продукти по Приложение 2 от ЗКНВП се предоставя на тримесечие, електронно и на хартиен носител - по приложения макет - тук.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.