Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Започна отчетна кампания 2014

В Н И М А Н И Е !

На основание чл. 6 ал. 3 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 10/ 14.07.2000г.

и чл. 20 от Закона за статистиката, Раздел ІІ, чл.10/ал.1/т.4 и Раздел V чл.27/ал. 2 и 3/ от Закона за здравето /ДВ бр.70/10.08.2004г./:

след 20.01.2015г.

всички лечебни заведения за извънболнична помощ могат да получат формуляри за медико - статистически отчети  в РЗИ – Стара Загора

ул. “Стефан Караджа” № 10, етаж 1, стая № 104

Отчетните форми могат да бъдат изтеглени тук:

- Комплект формуляри за ИППМП и ГППМП
- Комплект формуляри за ИПСМП и ГПСМП
- Комплект формуляри за лекари по дентална медицина
- Комплект формуляри за МЦ и ДКЦ
- Комплект формуляри за СМДЛ
- Комплект формуляри за СМТЛ
- Комплект формуляри за хосписи

Срок за представяне на попълнените отчети до 10.02.2015г. стая 104

На лечебните заведения, не представили медико-статистическа информация за дейността им през 2014г., ще бъдат наложени санкции по чл. 228 от Закона за здравето и във връзка с чл.13, т.3 от Наредба 10.

Телефон за справки 042/ 253116 - г-жа Ламбева

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.