Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

На вниманието на общопрактикуващите лекари!

Уважаеми колеги,
Във връзка с измененията на Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) от м. юни 2014 г., Ви уведомяваме следното:

Регистрираните към момента в РЗИ Стара Загора, по реда на чл. 40 от ЗЛЗ, индивидуални или групови практики за първична медицинска помощ могат да продължат да се осъществява от:
 1. лекар/и с призната специалност по обща медицина;
 2. лекар/и, които имат призната специалност по вътрешни болести, по педиатрия или по спешна медицина
 3. лекари, приети за обучение за придобиване на специалност по обща медицина, за срок не по-дълъг от определения по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето срок за обучение за придобиване на специалността – 5 години.
Общопрактикуващите лекари, които:
- до 2 юни 2014 г. не са придобили специалност по обща медицина, но са зачислени за придобиване на тази специалност, могат да продължат да работят като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ за срок от 5 години (до 02.06.2019 г.)
- до 2 юни 2014 г. не са зачислени за придобиване на специалност по обща медицина, следва до 02.06.2015 г. да се зачислят за придобиване на специалност по обща медицина, след което могат да продължат да работят като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ за срок от 5 години (до 02.06.2019 г.).
Във връзка с това, всички общопрактикуващи лекари, които не са представили в РЗИ Стара Загора удостоверителни документи за право да осъществяват индивидуална/групова практика за първична медицинска помощ, следва да ги депозират в деловодството на РЗИ Стара Загора в най-кратък срок. Това може да бъде един от следните документи:
 - Копие от свидетелство за призната специалност «Обща медицина»;
 - Копие от свидетелство за призната специалност «Вътрешни болести», «Педиатрия» или «Спешна медицина»;
 - документ, че лицето е прието за обучение за придобиване на специалност по обща медицина
След изтичането на горепосочените срокове и непредставянето на съответните удостоверителни документи, регистрацията на лечебните заведения, в които работят лекари, които не са придобили специалност по обща медицина и не отговарят на ЗЛЗ ще се заличи.
Лекарите, осъществяващи индивидуална практика за първична медицинска помощ са длъжни да определят заместник в случаите на тяхното отсъствие, за което уведомяват писмено съответната регионална здравна инспекция и районната здравноосигурителна каса. Лицето, определено като заместник, трябва да притежава съответната правоспособност и да е вписано в съответния регистър по Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина.

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.