Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Актуални новини

На вниманието на всички лечебни заведения за извънболнична помощ в област Стара Загора!

Стартира отчетната кампания на годишните медико-статистически отчети за 2019 г.

Виж пълния текст...

Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на оферти за участие в обществена поръчка с предмет "Абонаментно комплексно почистване на сградата на РЗИ - Стара Загора".

Регионална здравна инспекция - Стара Загора отправя към всички заинтересовани лица покана за предоставяне на оферти за участие в обществена поръчка с предмет "Абонаментно комплексно почистване на сградата на РЗИ - Стара Загора".

Офертите следва да бъдат подадени/получени в запечатан и непрозрачен плик в срок до 16:30 ч. на 02.01.2020г. на адрес: гр.Стара Загора, ул.„Стефан Караджа" № 10, Звено за административно обслужване (деловодство), ет. 1, стая 115.

Виж пълния текст ...

Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на ценови оферти за "Осигуряване на комплексно обслужване на служителите на РЗИ - Стара Загора от Служба по трудова медицина"

Регионална здравна инспекция - Стара Загора отправя към всички заинтересовани лица покана за предоставяне на ценови оферти за „Осигуряване на комплексно обслужване на служителите на РЗИ - Стара Загора от Служба по трудова медицина."

Офертите следва да бъдат подадени/получени в запечатан и непрозрачен плик в срок до 13:30 ч. на 31.12.2019г. на адрес: гр.Стара Загора, ул.„Стефан Караджа" № 10, Звено за административно обслужване (деловодство), ет. 1, стая 115.

Виж пълния текст ...

Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на ценови оферти за "Извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на моторно-превозните средства на РЗИ-Стара Загора"

Регионална здравна инспекция - Стара Загора отправя към всички заинтересовани лица покана за предоставяне на ценови оферти за „Извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на моторно-превозните средства на РЗИ - Стара Загора."

Офертите следва да бъдат подадени/получени в запечатан и непрозрачен плик в срок до 16:30 ч. на 02.01.2020г. на адрес: гр.Стара Загора, ул.„Стефан Караджа" № 10, Звено за административно обслужване (деловодство), ет. 1, стая 115.

Виж пълния текст ...

Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на технически и ценови оферти по следните три обособени позиции

Първа позиция: „Изграждане на структурирана кабелна система (локална мрежа) за нуждите на РЗИ Стара Загора”
Втора позиция: Лиценз за антивирусен софтуер
Трета позиция: Изграждане на система - защитна стена

Първоначално определеният срок за получаване на оферти се удължава с цел даване възможност на повече кандидати за участие и представяне на оферти и извършване на възможно най-точен и целесъобразен избор на изпълнител.

Офертите следва да бъдат подадени/получени в срок до 13:30 ч. на 16.12.2019г. на адрес: гр.Стара Загора, ул.„Стефан Караджа" № 10, Звено за административно обслужване (деловодство), ет. 1, стая 115.

Виж пълния текст ...

РЗИ - Стара Загора събира оферти за Сервизно обслужване на пожарогасителна техника - в административна сграда на РЗИ - Стара Загора.

Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на ценови оферти за „Сервизно обслужване на пожарогасителна техника - в административна сграда на РЗИ - Стара Загора".
Офертите следва да бъдат подадени/получени в срок до 16:00 ч. на 20.12.2019г. на адрес: гр.Стара Загора, ул.„Стефан Караджа" № 10, Звено за административно обслужване (деловодство), ет. 1, стая 115.

Виж пълния текст ...

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.