Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Актуални новини

Обява

Регионална здравна инспекция - Стара Загора организира провеждането на курс за придобиване на правоспособност за изпълнители на дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации

 Виж пълния текст....

Седмица на отворени врати

За пореден път от 16 до 20 септември ще се проведат безплатни прегледи за туберкулоза в лечебните заведения за диагностика и лечение на туберкулозата в областните градове на страната.

По време на „Седмица на отворени врати” на всеки желаещ се предлага скрининг за риска от туберкулоза чрез анкета и консултация. На лицата, които са в риск, се провеждат допълнителни прегледи и изследвания.

При откриване на случаи на туберкулоза своевременно се предприемат мерки за хоспитализация и лечение.

Прегледите ще се извършват в „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора” в периода 16-20 септември 2019 г. от 08.00 до 13.00 часа в кабинет № 6.

Телефон за връзка: 042648180

График за работа на мобилни кабинети ехограф и клинична лаборатория за периода от 12.09.2019 г.  до 17.09.2019 г.

по Националния план за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г., приоритет „Здравеопазване“, приета с Решение № 355 на Министерския съвет от 2016г.

Виж пълния текст...

Обявление

Регионална здравна инспекция – Стара Загора обявява провеждане на избор на лечебно заведение за възлагане на дейности за 2019 г. по Националния план за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2010 г., приоритет „Здравеопазване“, приета с Решение №355 на Министерския съвет от 2016 г., за извършване на не по-малко от 500 ехографски профилактични прегледи в населени места с компактно ромско население в област Стара Загора и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населени места от областта, с предоставена от РЗИ – Стара Загора мобилна клинична лаборатория, в срок до 10.11.2019 г. със задача:

Виж пълния текст...

Обявление

Регионална здравна инспекция – Стара Загора обявява провеждане на избор на лечебно заведение за възлагане на дейности за 2019 г. по Националния план за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2010 г., приоритет „Здравеопазване“, приета с Решение №355 на Министерския съвет от 2016 г., за извършване на не по-малко от 500 клинични лабораторни изследвания на лица от ромски произход в населени места от област Стара Загора и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населени места от областта, с предоставена от РЗИ – Стара Загора мобилна клинична лаборатория, в срок до 10.11.2019 г. със задача:

Виж пълния текст...

Съобщение

Уважаеми дами и господа,

Регионална здравна инспекция - Стара Загора уведомява, че с Постановление № 139 / 06.06.2019 г. на Министерски съвет беше прието изменение на Наредбата за медицинската експертиза.

Съгласно § 3 от наредбата лицата, освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК в периода от 03.08.2018 г. до 11.06.2019 г., могат да подадат заявление-декларация за преосвидетелстване в срок до един месец от влизането в сила на наредбата.
Срокът за подаване изтича на 11 юли 2019 г.

Подаването на заявление-декларация се извършва в РКМЕ, към РЗИ Стара Загора.

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.