Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Обявление

До потребителите на административни услуги, предлагани от РЗИ Стара Загора
Във връзка с промените в Административнопроцесуалния кодекс (обн. ДВ, бр. 27 от 25.03.2014 г., в сила от 25.03.2014 г.), РЗИ Стара Загора  въвежда комплексно административно обслужване, при което административните услуги се предоставят без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствeни средства, за които са налице данни, събирани или създавани от РЗИ Стара Загора като първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

В този смисъл служителите не могат да изискват предоставяне на информация или доказателства, които са налични в РЗИ Стара Загора, а ги осигуряват служебно за нуждите на съответното производство.
Въвежда се устна форма на заявяване на административна услуга.
Административното обслужване в РЗИ Стара Загора  се осъществява чрез звеното за административно обслужване в гр. Стара Загора  на ул. ,,Стефан Караджа’’ 10, ст. 101.
Потребителите на административни услуги могат да заявяват административни услуги писмено или устно, като заявителят свободно избира формата на заявяване. Исканията, внесени устно, се отразяват от служител в звеното за административно обслужване в протокол, съгласно образец за устно заявена административна услуга, който се подписва от него и от заявителя. Писмените заявления се получават на място или могат да бъдат изтеглени свободно от електронната страница на РЗИ Стара Загора ( http://rzi-starazagora.org/ ). Заявленията могат да се подават лично, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. Предоставя се свободен избор на потребителя относно мястото, на което да получи услугата. Необходимият документ може да бъде получен от административното звено, на посочен точен адрес (в случай, че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор, като разходите са за сметка на заявителя) или по електронен път.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.