ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ

ПРОЕКТ 

„Усъвършенстване на квалификацията и придобиване на нови професионални умения на служителите в РЗИ Стара Загора, чрез организиране и реализиране на специализирани обучения”

Обучения

На вниманието на лекарите - специализанти

С писмо №16-00-80/03.10.2019 г. на M3 се предоставя информация, че е подписано ново допълнително споразумение между ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. и Министъра на здравеопазването, с което срокът за изпълнение на Проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването” е удължен до края на 2023 г.

Виж пълния текст...

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд