Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Министерство на здравеопазването

Сайтът е в процес на обновяване и изпълване със съдържание. Възможно е някои от линковете да не съдържат все още информация. Благодарим за разбирането!

Информационни материали, насочени към подобряване на храненето, превенция на хипертонията и ограничаване на тютюнопушенето

Законът за здравето регламентира извършването на профилактични дейности, с цел опазване на здравето на населението. През последните години Световната здравна организация и Европейският съюз задълбочиха работата си и представиха нова визия за дейността, свързана с промоцията на здраве и профилактиката на болестите, с насоченост към хроничните незаразни заболявания.

Министерство на здравеопазването разработи Национална здравна стратегия 2020, която бе приета от Министерски съвет и се прилага от здравните специалисти с цел подобряване здравето на населението в страната.

Една от основните цели на Стратегията е инвестиция в превенцията с висока ефективност, намаляване на разходите за здравеопазване на тази база и повишаване на продуктивността на населението.

Наблюдения и научни анализи показват, че отделният човек може да направи за здравето и благополучието си повече, отколкото най-добре развитата здравна система. Ключът към това дали един човек ще бъде здрав или болен, дали ще живее дълго или ще го постигне преждевременна смърт, се крие в редица индивидуални поведенчески фактори като тютюнопушене, прекомерна употреба на алкохол, неправилно хранене и липса на физическа активност, неекологосъобразно поведение, неспазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и др. Без активното участие на хората редица възможности за промоция и защита на здравето, както и за подобряване на благосъстоянието, могат да бъдат пропуснати.

Един от основните и ефективни начини за промоция и превенция е предоставяне на здравна информация и знания на населението, които да подпомогнат избора на здравословен начин на живот. Дейностите по информиране на населението са заложени и в Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020г., приета с Решение № 538 на Министерски съвет от 2013 г.

Във връзка с горното, Националният център по обществено здраве и анализи, съвместно с Министерство на здравеопазването, разработи няколко кратки информационни материала, с точни и ясни послания, насочени към подобряване на храненето, превенция на хипертонията и ограничаване на тютюнопушенето

В страницата на НЦОЗА са поставени повече и по-подробни материали по същите и по други теми. имащи отношение към горецитираните рискови за здравето фактори и др. въпроси, свързани с подобряване на здравето. Цитираните материали се намират в раздел „Печатни и електронни издания - Здравно-информационни материали".

http://ncphp.government.bg/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=158&Itemid=557&lang=bg 

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.