Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Профил на купувача

Публична покана

Публична покана № 9029919 относно  периодично зареждане на автомобили, стопанисвани от РЗИ - Стара Загора с бензин А 95 с цел обезпечаване на дейността на здравната инспекция
Приложения към публичната покана № 9029919 (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

Публична покана

Публичната покана № 9024861 за участие в обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Организация на специализирани обучения на групи служители за придобиване на нови знания и умения в областите на изпълнение на основните функции на РЗИ – Стара Загора” по Проект: “Усъвършенстване на квалификацията и придобиване на нови професионални умения от служителите в РЗИ – Стара Загора, чрез организиране и реализиране на специализирани обучения”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд, договор № ЦА12-22-72/02.09.2013 г., изх. № на РЗИ ВП-150/ 17.01.2014г.
Приложения към публичната покана № 9024861 (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

Публична покана

Публичната покана № 9024696 за участие в обществена поръчка по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Организация и провеждане на специализирани обучения на групи служители на Регионална здравна инспекция – Стара Загора” по Проект: “Усъвършенстване на квалификацията и придобиване на нови професионални умения от служителите в РЗИ – Стара Загора, чрез организиране и реализиране на специализирани обучения”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд, договор № ЦА12-22-72/02.09.2013 г., изх. № на РЗИ ВП-113/ 14.01.2014г.
Приложения към публичната покана № 9024696 (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

Публична покана

Публичната покана № 9024084 за участие в обществена поръчка по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Организация и провеждане на специализирани обучения на групи служители на Регионална здравна инспекция – Стара Загора” по Проект: “Усъвършенстване на квалификацията и придобиване на нови професионални умения от служителите в РЗИ – Стара Загора, чрез организиране и реализиране на специализирани обучения”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския социален фонд, договор № ЦА12-22-72/02.09.2013 г., изх. № на РЗИ ВП-2044/18.12.2013 г.
Приложения към публичната покана № 9024084 (описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението)

Публична покана

За участие в обществена поръчка по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: “Избор на  лечебно/и заведение/я за осъществяване на не по-малко от 500 акушеро-гинекологични профилактични прегледа и за осъществяване на не по-малко от 500 педиатрични профилактични прегледа на здравно неосигурени лица от ромски произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населените места от област Стара Загора в изпълнение на дейности за 2013 г.”

Виж пълния текст...

Публична покана

Публичната покана относно периодично зареждане на автомобили, стопанисвани от РЗИ - Стара Загора с бензин А 95 с цел обезпечаване на дейността на здравната инспекция.

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.