Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

На вниманието на лекарите - специализанти

С писмо №16-00-80/03.10.2019 г. на M3 се предоставя информация, че е подписано ново допълнително споразумение между ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. и Министъра на здравеопазването, с което срокът за изпълнение на Проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването” е удължен до края на 2023 г.

Целевата група на проекта е разширена и освен лекари - специализанти и лекари по дентална медицина - специализанти, по проекта вече могат да кандидатстват и медицински сестри и акушерки за финансиране на обучението им за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. По проекта ще се изплащат такси за обучение или стипендии. Към момента е обявена четвърта процедура за подбор на специализанти по проекта. Процедурата е отворена постоянно до 30.09.2023 г. и всеки заинтересован специализант, който е лекар, лекар по дентална медицина, медицинска сестра или акушерка, може да кандидатства до 30.09.2023 г. онлайн чрез регистрация и подаване на заявление в интернет страницата на проекта.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.