Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Обявени от Лечебни заведения брой места за специализация, финансирани от държавата


16.08.2022 г.
Информация от ЛЗБП във връзка с чл.17, ал.1 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. на Министерство на образованието за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и заповед № РД-19-4/26.07.2022г. на Министъра на здравеопазването,
УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД - гр.Стара Загора обявява конкурси за Лекари-специализанти по чл. 13 държавна поръчка, както следва:
• Лекар специализант по Детска кардиология
• Лекар специализант по Детска ревматология
• Лекар специализант по Лъчелечение
• Лекар специализант по Медицинска онкология
Документите се подават в Деловодството на УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович“ ,
в периода от 17.08.2022г до 17.09.2022г, всеки работен ден от 09:00 до 15:00ч.

04.04.2022 г.
На вниманието на лекари и специалисти по здравни грижи, желаещи да се зачислят за специализация на места финансирани от държавата по клинични специалности, които да се заемат въз основа на срочен трудов договор по чл. 11, ал. 1, т. 1.
Информация за обявени от ЛЗБП места финансирани от държавата във връзка с чл.17, ал.2 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
„Комплексен онкологичен център Стара Загора „ ЕООД
- Акушерство и гинекология- 1 длъжност;
- Образна диагностика- 1 длъжност;
- УНГБ- 1 длъжност;
- Нуклеарна медицина- 1 длъжност;
Желаещите за бъдат зачислени следва да подадат заявление в съответното лечебно заведение в срок до 10.04.2022 г. Зачисляването става възможно след утвърждаване на местата, финансирани от държавата със Заповед на Министъра на здравеопазването – в срок до 15.08.2022 г.


01.04.2022 г.

На вниманието на лекари и специалисти по здравни грижи, желаещи да се зачислят за специализация на места, финансирани от държавата, по клинични специалности, които да се заемат въз основа на срочен трудов договор по чл. 11, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
Информация за обявени места от ЛЗБП


14.02.2022 г.

На вниманието на лечебните заведения и лекари, специалисти по здравни грижи и немедицински специалисти, работещи в системата на здравеопазването, желаещи да кандидатстват за специализация на място, финансирано от държавата.
Заповед № РД-19-1/14.01.2022г. на министъра на здравеопазването за определяне броя на местата за специализанти, финансирани от държавата за 2022 г. 
Приложения към заповедта 
Указанията на МЗ 

 

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.