Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Директор РЗИ

Директор - д-р Недялка Кабаджова

ул."Ст. Караджа" №10
Телефон: 042/631009

 

Правомощия на директора на РЗИ

Директорът на РЗИ:

 • организира, ръководи и контролира цялостната дейност на РЗИ, както и връзките й с други организации;
 • представлява РЗИ пред трети лица;
 • разпорежда се с бюджетните средства на РЗИ и носи отговорност за тяхното управление и за законосъобразното им разходване;
 • утвърждава наименованието и броя на отделите и секторите в структурата на дирекциите на РЗИ съгласувано с министъра на здравеопазването;
 • утвърждава длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите, правилника за вътрешния ред, вътрешните правила за работна заплата, стандартните оперативни процедури и инструкциите за работа на РЗИ;
 • назначава държавните служители в РЗИ, изменя и прекратява служебните им правоотношения;
 • сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение в РЗИ;
 • осъществява правомощията по реализиране на дисциплинарната отговорност на служители в РЗИ;
 • осъществява контрол по атестацията на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение;
 • определя служител, който да изпълнява функциите на служител по сигурността на информацията по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация;
 • определя служител, който да осъществява предварителен контрол за законосъобразност по смисъла на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
 • издава наказателни постановления в случаите, предвидени в закон;
 • издава заповеди за налагане на принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон

 

Обратно към Структура на РЗИ - Стара Загора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.