Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Главен секретар

Главен секретар – д-р Стефка Стоева
гр.Стара Загора, ул.„Ст. Караджа” №10
Телефон: 042/ 631009

Образование:
2011г. - Специалност "Микробиология"
1996г. - Магистър по медицина - Тракийски университет гр.Стара Загора 


 Главният секретар осъществява следните дейности:

 • организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена на РЗИ;
 • осъществява общ контрол за изпълнението на възложените задачи;
 • утвърждава длъжностните характеристики на служителите в РЗИ;
 • организира извършването на атестацията на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение;
 • организира и координира дейностите по обучение на служителите в РЗИ и осигурява условия за повишаване на квалификацията им;
 • контролира и отговаря за работата с документите, съхраняването им и опазването на служебната тайна и на личните данни в РЗИ;
 • организира и координира дейността по предоставяне на информация на трети лица по Закона за достъп до обществена информация, Закона за защита на личните данни и Закона за здравето;
 • координира връзките с медиите с цел осигуряване на регулярна информация за дейността на РЗИ в публичното пространство;
 • организира и отговаря за стопанисването и управлението на ползваните недвижими имоти и движими вещи, предоставени на РЗИ;
 • следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на финансовите и материалните средства, предоставени на РЗИ;
 • организира и координира дейностите по информационно осигуряване;
 • организира и контролира изготвянето на годишни планове и отчети на РЗИ;
 • координира и контролира изготвянето на докладите за състоянието на администрацията, актуализацията на Списъка на унифицираните наименования на административните услуги и публичните регистри на административни услуги;
 • изпълнява и други задачи, възложени му от директора на РЗИ.


Обратно към Структура на РЗИ - Стара Загора

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.