Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Дирекция "Обществено здраве"

Дирекцията осъществява следните дейности: 

 • извършва систематичен и насочен здравен контрол по спазването на здравните изисквания в обекти с обществено предназначение, на продукти, стоки и дейности със значение за здравето на населението и на фактори на жизнената среда;
 • контролира спазването на здравните изисквания към лицата, работещи в детски заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат и търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, по отношение на тяхното здравословно състояние;
 • извършва контрол върху химичните вещества и смеси за изпълнение на изискванията по чл. 25, т. 1, 2, 7, 10 и 18 - 22 от Закона за защита от вредно въздействие на химичните вещества и смеси;
 • извършва контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за тютюнопушене;
 • извършва контрол по изготвянето и спазването на седмичните учебни разписания;
 • извършва контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за реклама и продажба на алкохолни напитки;
 • взема проби и образци за лабораторни анализи в количества, необходими за извършване на изследвания;
 • издава предписания за провеждане на задължителни хигиенни мерки в случаите, предвидени в закон;
 • съставя актове за установяване на административни нарушения;
 • прави предложения до директора на РЗИ за налагане на принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;
 • участва съвместно с дирекция "НЗБ" в анкетирането на епидемичните взривове, възникнали по хранителен, воден и контактно-битов път, и извършва контрол по изпълнението на предприетите мерки за тяхното ограничаване и ликвидиране;
 • съвместно с митническите власти извършва дейности за недопускане на внос на стоки, застрашаващи здравето на населението;
 • извършва контрол върху дейността на службите по трудова медицина и изготвя информация за здравното състояние на работещите на територията на съответната област;
 • предприема действия по издаване на разрешение за извършване на дейности по разрушаване или демонтаж на азбест и/или азбестосъдържащи материали;
 • участва в състава на експертните съвети по устройство на територията, съгласува при необходимост устройствени схеми, общи устройствени и подробни устройствени планове, участва в оценката на съответствието на инвестиционните проекти, когато тя се извършва с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация или по искане на физически или юридически лица, дава становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация по реда на Закона за устройството на територията;
 • разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на здравния контрол;
 • участва в изпълнението на международни и национални програми и проекти в областта на здравния контрол;
 • събира, обработва и обобщава оперативната информация относно дейността по държавния здравен контрол.

Обратно към Структура на РЗИ - Стара Загора

 

 

 

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.