Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Дирекция "Лабораторни изследвания"

Директор на дирекция - Венета Казакова

гр.Стара Загора, ул."Стеафан Караджа" № 10, стая 409
Телефон: 042/ 602976

 

Дирекцията осъществява следните дейности:

  • извършва лабораторни изпитвания и измервания:

          а) за обективизиране на държавния здравен контрол;

          б) за осъществяване мониторинг на факторите на жизнената среда;

          в) по искане на физически и юридически лица;

  • участва при необходимост в набирането на проби за лабораторни изпитвания и измервания;
  • участва в дейността по анализиране и оценяване на данните за състоянието на факторите на жизнената среда и здравния статус на населението на територията на съответната област;
  • извършва изследвания, свързани с провеждане на мерки за ограничаване, намаляване и ликвидиране на негативните ефекти от въздействието на факторите на средата от екологични произшествия, аварии и бедствия върху здравето на населението;
  • изготвя комплексна документация във връзка с процедурите по акредитирането и преакредитирането на лабораториите;
  • осигурява високо качество на извършваната лабораторна дейност чрез спазване и поддържане изискванията на внедрената Система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO/IEС 17025 и/или БДС EN ISO/IEС 17020;
  • осигурява изпълнението на изискванията за метрологична проследимост на използваните средства за измерване;
  • създава и поддържа база данни с резултати от лабораторните изследвания/ измервания и извършва периодичен анализ и оценка на данните;
  • участва в национални и международни изпитвания за пригодност.

 

Обратно към Структура на РЗИ - Стара Загора

 

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.