Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Заповед за определяне на броя места за специализанти за 2019 г., разпределени по висши училища

Със Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-19-3/01.10.2018 г. е определен броя на местата за специализанти, за които държавата ще финансира таксата за обучението по чл.40, ал.1 и/или чл.41. ал.1 от Наредба №1/2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

На местата за специализанти, за които държавата ще финансира обучението по чл. 40, ал. 1 и/или чл. 41, ал. I, могат да кандидатстват специализанти, обучаващи се по специалности и регистрирани във висши училища, които са български граждани, граждани на държави - членки на Европейския съюз, на другите държави от Европейското икономическо пространство и на Швейцария, както и чужденците, които имат разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, лицата с предоставен статут на бежанец, хуманитарен статут или с предоставено право на убежище и чужденците от българска народност. Кандидатите следва да подадат заявление във висшето училище, което ги е регистрирало, в срок от I до 31 октомври.

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.