Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

РЗИ осъществява засилен контрол върху качеството на питейната вода в Стара Загора

Във връзка с подадени множество сигнали в РЗИ – Стара Загора, относно влошеното качество на питейната вода в град Стара Загора, Ви уведомяваме, че Инспекцията извършва регулярен мониторинг при крана на потребителя на територията на област Стара Загора. В периода 26.09 – 30.09.2022 г. служители на РЗИ – Стара Загора взеха проби вода от 11 пункта в Стара Загора, разположени в различни зони за водоснабдяване в града.

В три от пунктовете резултатите от направения анализ показаха отклонения от изискванията за качеството на водата по микробиологични показатели, съгласно Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, ДВ. бр.30/2001 г. изм. и доп. ДВ. бр.6/16.01.2018 г.

За предприемане на незабавни мерки са издадени две предписания до „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Стара Загора.

В условията на извършване на строително-ремонтни дейности по водоснабдителната мрежа на територията на Стара Загора, Регионална здравна инспекция изиска от „ВиК“ ЕООД - Стара Загора информация, относно предприетите конкретни действия по отношение на качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

В отговор на писмото ни увериха, че се спазват всички мерки както от страна на държавното водоснабдително дружество, така и от фирмите изпълнители на строителните дейности.

В периода 03.10 – 04.10.2022 г., РЗИ - Стара Загора извърши повторен мониторинг за проследяване на качеството на водата, предоставяна на населението в гр. Стара Загора. Към настоящия момент отклонения не са констатирани.

Във връзка със създалата се обстановка, относно извършване на строително-ремонтни дейности по водоснабдителната мрежа в гр. Стара Загора, РЗИ ще продължи да осъществява засилен контрол на качеството на водата, предназначена за питейно битови цели в областта.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.