Regional Health Inspectorate Stara Zagora

Ministry of Health

The site is currently being translated into English

Правата на пациента се регламентирани с чл. 52. от Конституцията на Република България. Конституционни уредби регламентират силата на международни договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила за България като част от вътрешното право на страната.
България е ратифицирала следните международни и регионални европейски актове в областта на здравното осигуряване и правата на пациента:

Законова уредба на правата на пациентите се определя от:

Закон за здравето

Закон за здравното осигуряване

Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина


Наредба за достъп на здравноосигурените лица до лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ


Наредба №39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията


Наредба №38 за определяне списъка на заболяванията за които Националната здравно осигурителна каса заплаща


Наредба №40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК

Copyright © 2011-2016 Stara Zagora Regional Health Inspectorate. All rights reserved.