Regional Health Inspectorate Stara Zagora

Ministry of Health

The site is currently being translated into English

Задължения по Закона за закрила на детето


Лечебните заведения имат задължения по Закона за закрила на детето,  относно изискванията на чл.7, ал.(1) и ал. (2) от същия.
Съгласно чл.7 от закона за Закрила на детето:
 «Лице, на което стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми дирекция "Социално подпомагане", Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи. Същото задължение има и всяко лице, на което това е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна.»
    
По смисъла на Закона за закрила на детето "Дете в риск" е дете:
а) чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа;
б) което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му;
в) за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;
г) което страда от увреждания, както и от труднолечими заболявания, констатирани от специалист;
д) за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от училище.


По смисъла на правилника за прилагане на Закона за закрила на детето:
1. "Насилие" над дете е всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие, пренебрегване, търговска или друга експлоатация, водеща до действителна или вероятна вреда върху здравето, живота, развитието или достойнството на детето, което може да се осъществява в семейна, училищна и социална среда.
2. "Физическо насилие" е причиняване на телесна повреда, включително причиняване на болка или страдание без разстройство на здравето.
3. "Психическо насилие" са всички действия, които могат да имат вредно въздействие върху психичното здраве и развитие на детето, като подценяване, подигравателно отношение, заплаха, дискриминация, отхвърляне или други форми на отрицателно отношение, както и неспособността на родителя, настойника и попечителя или на лицето, което полага грижи за детето, да осигури подходяща подкрепяща среда.
4. "Сексуално насилие" е използването на дете за сексуално задоволяване.
5. "Пренебрегване" е неуспехът на родителя, настойника и попечителя или на лицето, което полага грижи за детето, да осигури развитието на детето в една от следните области: здраве, образование, емоционално развитие, изхранване, осигуряване на дом и безопасност, когато е в състояние да го направи.

Медицинския персонал следва да сигнализира съответния отдел за закрила на детето в следните случаи:
- бременност на момиче под 18г. възраст
- дете на родители под 18г. възраст
- дете в риск от изоставяне от биологичното му семейство
- новородено, при съмнение за недостатъчен родителски капацитет
- дете с изоставане в развитието вследствие неправилно или недоимъчно хранене
- дете, чиито родители отказват извършването на задължителните имунизации в Република България (в този случай следва да се уведоми и РЗИ Стара Загора)
- дете със здравен проблем, за който родителите не предприемат нужните мерки и това води до опастност от увреждане на здравето (не се извършват консултации, отказ от хоспитализации, не се закупуват необходимите медикаменти и др.)
- дете на което е оказана медицинска помощ по повод наранявания със съмнение за малтретиране, насилие, включително сексуално насилие или злоупотреба
- дете, претърпяло психическа травма или тормоз или направило суициден опит
- всички други случаи в които медицинските специалисти преценят, че съществува риск или необходимост от специална подкрепа
    
Информация за деца в риск, следва да подавате по местоживеене на детето на следните адреси на отделите по закрила на детето:


Регионална дирекция за социално подпомагане гр.Стара Загора
ул.”Стефан Караджа” №8, ет. 2
Директор – и.д.В.Кумилева
тел: 042/ 697 721
Главен експерт „Закрила на детето” – Диана Станева
тел. 042/ 622 247

Дирекция ”Социално подпомагане” – гр.Гълъбово
ул. „Г. Бенковски” №13 б
Директор – Жулиета Господинова
тел. 0418/ 624 53
Началник Отдел Закрила на детето
тел. 0418/ 625 37

Дирекция ”Социално подпомагане” – гр.Гурково обслужва и община Николаево
ул. „6-ти септември” №1
за Директор – Стоянка Стоянова
тел. 04331/ 27 90
началник Отдел Закрила на детето
тел. 04331/ 28 34

Дирекция ”Социално подпомагане” – гр.Казанлък обслужва и община Павел баня
бул.”Ал. Батенберг” №4, ет.2
Директор – М.Орачева
тел. 0431/ 631 38
Началник Отдел Закрила на детето – Даниела Русева
тел. 0431/ 620 16

Дирекция ”Социално подпомагане” – гр.Мъглиж
пл.”Трети март” №8
Директор – и.д. Невена Колева
тел. 04321/ 21 50
Началник Отдел Закрила на детето – Невена Колева
тел. 04321/ 22 28

Дирекция ”Социално подпомагане” – гр.Раднево
ул.”Магда Петканова” №5 а
Директор – Павлина Пойчева
тел. 0417/ 820 44
Началник Отдел Закрила на детето – Сн. Делчева
тел. 0417/ 820 19 /централа/

Дирекция ”Социално подпомагане” – гр.Стара Загора обслужва и община Опан
ул.”Стефан Караджа” №8, ет.1
Директор  - Петя Чакърова
тел. 042/ 697 645
Началник Отдел Закрила на детето – Малина Кирякова
тел. 042/ 620 292

Дирекция ”Социално подпомагане” – гр.Чирпан обслужва и община Братя Даскалови
ул. „Янко Иванов” №12
Директор  - Петьо Вълчев
тел. 0416/ 9 25 32
Началник Отдел Закрила на детето
тел. 0416/ 9 25 19 

Copyright © 2011-2016 Stara Zagora Regional Health Inspectorate. All rights reserved.