Regional Health Inspectorate Stara Zagora

Ministry of Health

The site is currently being translated into English

ЛКК по правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания и безработни

ОТПУСКАНЕ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Съгласно чл. 23, ал. 1, т. 3 от Правилника за устройство и организация на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, разкритите към всяко лечебното заведение специализирани ЛКК, в рамките на тяхната компетентност, извършват и освидетелстване на лица за снабдяване с помощни средства по Приложение № 7, към чл. 40, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хора с увреждания.

ЛКК ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА

ЛКК, освидетелстващи безработни лица, регистрирани в Дирекции "Бюро по труда" - На основание писмо изх. № 12-00-205 от 04.07.2003г. на МЗ и изх. № 9100/1380 от 03.07.2003г. на МТСП - Агенция по заетостта, във връзка с прилагането на Националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост".

Списъка на ЛКК можете да изтеглите тук

.

Copyright © 2011-2016 Stara Zagora Regional Health Inspectorate. All rights reserved.