Regional Health Inspectorate Stara Zagora

Ministry of Health

The site is currently being translated into English

РКМЕ

Регионална картотека на медицинска експертиза ( РКМЕ ) към РЗИ Стара Загора се намира на 1 етаж в сградата на РЗИ Стара Загора, ул. “Стефан Караджа” № 10

                Телефон за информация в РКМЕ: 042/ 601 995 
            
І. Освидетелстването и преосвидетелстването на лицата се извършват от ТЕЛК чрез подаване на документи в РКМЕ при РЗИ - Стара Загора:
1. По района на постоянния им адрес, като това се удостоверява с документ за самоличност.
2. Настоящият им адрес, ако са регистрирани на този адрес най-малко 3 месеца преди подаване на заявленията в РКМЕ, като за същото се представя удостоверение от общината.
ІІ. Насочването на пациента към ТЕЛК се извършва от:
 А. Личният лекар (лекар по дентална медицина), а за лицата, които нямат личен лекар - лекуващият лекар, насочва пациента към ТЕЛК, когато приеме, че е налице трайно намалена работоспособност / вид и степен на увреждане, която не е предшествана от временна неработоспособност (болничен лист). Насочването се извършва чрез “Медицинско направление за ТЕЛК”, като в РКМЕ се предоставя оригинал.
 Б. ЛКК насочва пациента към ТЕЛК с “Медицински протокол на ЛКК” при  предхождаща временна неработоспособност, като в РКМЕ се предоставя оригинал.
ІІІ. Необходими документи: предоставят се оригинали или заверени от личния лекар копия на медицински документи!
При първоначално освидетелстване (на освидетелстване подлежат лицата, които за първи път се явяват на ТЕЛК за оценка на работоспособността/ вид и степен на увреждане, или се явяват след изтичането на определеният им с постановено експертно решение на ТЕЛК срок на инвалидността, или се явяват по повод продължаване на временна неработоспособност):
 - “Медицинско направление за ТЕЛК”( “Медицински протокол на ЛКК” при  предхождаща временна неработоспособност)
 - Етапна епикриза от личния лекар (лекар по дентална медицина), а за лицата, които нямат личен лекар - лекуващият лекар
 - Актуални лабораторни изследвания и консултации със специалисти, доказващи наличните заболявания и усложнения. В случаите, при които за конкретно заболяване са извършени консултации и изследвания през последните дванадесет месеца, предхождащи явяването в ТЕЛК, и резултатите от тях са налични в медицинската документация на лицето, към направлението личният лекар (лекар по дентална медицина), а за лицата, които нямат личен лекар - лекуващият лекар (лекар по дентална медицина), прилага заверени копия на същите, без да се налага повторното им назначение и извършване.
 - Епикризи от болнични заведения
 - Rо-графии, КАТ на съответните органи, ЯМР - изискват се само при определени заболявания (напр. Rо-графии се изискват при заболявания на белия дроб, на костите и др.)
 - Заявление - декларация и Декларация за съхраняване и обработка на лични данни
(Вашите данни ще бъдат въведени на компютър от служител на гишето и бланката на заявлението ще бъде разпечатана пред Вас за проверка и подпис.)
- Акт за раждане при освидетелстване на деца до 16 годишна възраст – копие
Когато лицето се явява за продължаване на временна неработоспособност (напр. след изтичане на 180 дни непрекъснат отпуск поради временна неработоспособност) е необходимо да предостави и копие на първия и последен болничен лист. Когато лицето е ползвало 12 месеца отпуск (360 дни) за временна неработоспособност с прекъсване в две предходни календарни години и в годината на боледуване, е необходимо предоставяне на служебна бележка от работодател за ползваните дни отпуск за временна неработоспособност. 

При  преосвидетелстване от ТЕЛК поради влошено (или подобрено) здравословно състояние на лицето и/или по повод ползване на социални придобивки:
 - Етапна епикриза от личния лекар (лекар по дентална медицина), а за лицата, които нямат личен лекар - лекуващият лекар, отразяваща настъпилите промени в състоянието на болния
  - Актуални лабораторни изследвания и консултации със специалисти, доказващи новопоявило се заболяване или влошаване на предишно. В случаите, при които за конкретно заболяване са извършени консултации и изследвания през последните дванадесет месеца, предхождащи явяването в ТЕЛК, и резултатите от тях са налични в медицинската документация на лицето, личният лекар (лекар по дентална медицина), а за лицата, които нямат личен лекар - лекуващият лекар (лекар по дентална медицина), прилага заверени копия на същите, без да се налага повторното им назначение и извършване.
  - Нови епикризи от болнични лечебни заведения, след последното явяване на лицето на ТЕЛК, доказващи влошаване на състоянието на болния
 - Заявление - декларация и Декларация за съхраняване и обработка на лични данни.
(Вашите данни ще бъдат въведени на компютър от служител на гишето и бланката на заявлението ще бъде разпечатана пред Вас за проверка и подпис.)

Необходимите документи се представят в картонена папка с плъзгач.

Забележки:
Документи за ТЕЛК се подават в РКМЕ лично от лицето или от законните му представители, с представяне на документи за самоличност – за справка на място.
Лицата, които не са в състояние да подадат лично документите за ТЕЛК, същите се подават от законови представители, което удостоверяват с нотариално заверено пълномощно (представя се оригинал за справка, а заедно с документите за ТЕЛК се предоставя копие) и представяне на документи за самоличност – за справка на място (както на лицето, което ще се явява на ТЕЛК, така и на законния представител - родителите и настойниците на малолетни лица, за които те отговарят; законните представители на поставените под пълно запрещение лица; длъжностните лица, упълномощени със закон).
При освидетелстване на деца до 16 годишна възраст е необходимо представяне на Акт за раждане – оригинал, за справка на място.
Лицата, които по медицински показания не са в състояние да се явят в ТЕЛК, се освидетелстват на място (в дома, в болнично или друго заведение), като това обстоятелство задължително се доказва с медицинско удостоверение от личния лекар (бланка № 119/ МЗ). 
В “Медицинско направление за ТЕЛК” и/или етапната епикриза от ОПЛ е необходимо да се отразява и необходимостта от отпускане на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (напр. комбиниран тоалетен стол, инвалидна количка, антидекубитален дюшек и др.)

Copyright © 2011-2016 Stara Zagora Regional Health Inspectorate. All rights reserved.