Regional Health Inspectorate Stara Zagora

Ministry of Health

The site is currently being translated into English

Електронни услуги

 

Електронни административни услуги

Указания за приемане и издаване на електронни документи, подписани с квалифициран електронен подпис, в РЗИ – Стара Загора

Списък на електронните административни услуги:

 1. Издаване на служебна бележка за сключване на договор с РЗОК  за осъществяване на специализирана  извънболнична помощ при недостатъчност на регистрираните практики /админ. услуга № 1/

 2. Заличаване от Регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите  /админ. услуга № 4/

 3. Заличаване от Регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве  /админ. услуга № 6/

 4. Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина  /админ. услуга № 7/

 5. Прекратяване на разрешителни за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицин /админ. услуга № 8/

 6. Издаване на заповеди за откриване, закриване и промяна в обстоятелствата на лекарски консултативни комисии /админ. услуга № 10/

 7. Вписване в регистъра на обектите с обществено /админ. услуга № 14/

 8. Заличаване от регистъра на обектите с обществено /админ. услуга № 15/

 9. Издаване на удостоверения за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води /админ. услуга № 18/

10. Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води.  /админ. услуга № 19/

11. Издаване на становище за класификация на отпадъците /админ. услуга № 21/

12. Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация   /админ. услуга № 24/

13. Заличаване регистрация на дрогерия  /админ. услуга № 32/

14. Издаване на заповед за възстановяване на дейност или експлоатация  на обект с обществено предназначение   /админ. услуга № 34/

15. Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ /админ. услуга № 37/

16. Предоставяне на достъп до обществена информация   /админ. услуга № 41/

Copyright © 2011-2016 Stara Zagora Regional Health Inspectorate. All rights reserved.