Regional Health Inspectorate Stara Zagora

Ministry of Health

The site is currently being translated into English

Оценка на качеството на административното обслужване

Generated with MOOJ Proforms Version 1.3
На колко години сте?
под 25 г.
от 25 до 40 г.
от 41 до 60 г.
над 60 г.
С какво образование сте?
Средно
Висше
Друго
Пол
Мъж
Жена
Вие ползвате административна услуга в качеството си на
Физическо лице
Едноличен търговец
Представител на ЮЛ - ТД или кооперация
Представител на ЮЛ - СНЦ
Друго
Ако имате някакво предложение или препоръка за подобряване на нашето общуване, моля посочете
1. Досега използвали ли сте услуги, предоставяни от РЗИ Стара Загора
Да
Не
2. Колко пъти през последните три месеца сте посещавали РЗИ
Над 5 пъти
2 - 4 пъти
За първи път
3. Какъв вид е най-често ползваната от Вас административна услуга? - Моля посочете
4. Удовлетворени ли сте от качеството на административното обслужване в РЗИ
Да
Не
Отчасти
5. Получавате ли точна, ясна, пълна, на достъпен и разбираем за Вас език информация относно:
Видовете административни услуги, предоставяни от РЗИ Стара Загора
Да
Не
Не мога да преценя
Реда, условията и сроковете за извършване на услугите
Да
Не
Не мога да преценя
Документите, които е необходимо да представите във връзка с административното обслужване
Да
Не
Не мога да преценя
6. Служителите от РЗИ Стара Загора се отнасят към Вас:
Отзивчиво и любезно - изслушват с внимание поставените от Вас въпроси и Ви информират за предприетите действия или възможностите за решаване на изложения от Вас проблем
Да
Не
Не мога да преценя
Безпристрастно, с уважение и зачитане на Вашите права
Да
Не
Не мога да преценя
Професионално, отговорно, компетентно
Да
Не
Не мога да преценя
7. Кой аспект от административното обслужване НЕ удовлетворява Вашите нужди и очаквания: (можете да посочите повече от един отговор)
Предоставяната писмена информация, в т.ч инф. табло.интернет страница, брошури, формуляри, писмени отговори и становища и други
Предоставяната от служителите информация под формата на устни отговори, обяснения, консултации и др.
Сроковете за извършване на услугите
Обстановката, в която се предоставят услугите
8. Били ли сте свидетел на корупционна практика от страна служител в РЗИ Стара Загора?
Да
Не
Не мога да преценя
9. Бихте ли искали да Ви се предоставя административната услуга по електронен път?
Да
Не
Не мога да преценя
10. Кое от посоченото считате, че следва да се подобри (можете да посочите повече от един отговор)
Качеството на предоставяните услуги
Информацията и начина на нейното предоставяне
Отношението на служителите към Вас
Обстановката, в която се предоставят услугите
На колко години сте?_Copy
под 25 г.
от 25 до 40 г.
от 41 до 60 г.
над 60 г.

Copyright © 2011-2016 Stara Zagora Regional Health Inspectorate. All rights reserved.