Regional Health Inspectorate Stara Zagora

Ministry of Health

The site is currently being translated into English

Национална програма за действие по околна среда и здраве

Опазването и укрепването на човешкото здраве  зависи не само от социално-икономически и поведенчески фактори, но и от качеството на средата, в която хората живеят и ще продължават да живеят с поколения. В най-широк смисъл, околна среда-здраве включва онези аспекти от човешкото здраве, състояние на болест или увреждане, които са предизвикани или повлияни от факторите на околната среда. Това са както директните негативни въздействия, предизвикани от физични, химични и биологични агенти така и ефектите върху здравето, предизвикани от физически изградената и от психосоциалната среда.
В настоящата Национална програма за действие по околна среда и здраве 2008 - 2013г. са отразени основните приоритети на Европейския план за действие по околна среда и здраве, както и Европейската стратегия за устойчиво развитие.
План за действие

Copyright © 2011-2016 Stara Zagora Regional Health Inspectorate. All rights reserved.