Regional Health Inspectorate Stara Zagora

Ministry of Health

The site is currently being translated into English

Новини

07.07.2017 г.

На вниманието на лекарите - специализанти

Обявена е втора процедура за подбор на специализанти, чието обучение може да бъде финансирано по изпълнявания от Министерство на здравеопазването проект “Специализация в здравеопазването” BG05М9ОР001-1.012-0001, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.
Ще бъдат подкрепени лекари – специализанти по медицина и по дентална медицина, които са със сключен договор за обучение на места финансирани от друг източник по реда на отменената Наредба №34/2006 г. Кандидатстването се извършва онлайн чрез регистрация и подаване на заявление за кандидатстване за финансиране на обучението в елелектронния сайт на проекта: www.specializanti-mh.info. На същия сайт, в раздел „Документи за втора процедура за подбор на лекари – специализанти със срок на кандидатстване до 23.07.2017г.”, е публикувана информация за условията и реда за кандидатстване.
С одобрените кандидати се сключва петстранен договор за финансиране между МЗ, висше училище по медицина, лечебно или здравно заведение (база за обучение), ръководител на лекаря-специализант и лекар – специализант.
За контакти и допълнителна информация:
Антоанета Димова – ръководител на проекта, тел.02/9301271
Павлина Христова, тел. 02/9301206
Ел. поща на проекта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

26.06.2017 г.

В РЗИ - Стара Загора е получено План-разписание за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински специалисти и професионалистите по здравни грижи през 2017/2018г. на Военномедицинска академия гр.София.
Заявления на кандидати за обучение в тематични курсове ще се приемат във ВМА до 21.07.2017г. Заявленията за включване в обучение за придобиване на професионална квалификация по високоспециализирани медицински дейности и индивидуално обучение ще се приемат във ВМА целогодишно.
План-разписанието, както и образци на заявленията за различните видове обучения можете да изтеглите от сайта на ВМА: www.vma.bg

05.06.2017 г.

В РЗИ Стара Загора е получено План-разписание на курсовете и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2018г., на Медицински факултет – София.
Желаещите да се включат в обученията могат да получат информация на интернет страницата на Медицински университет София: http://medfac.mu-sofia.com/ – в раздел СДО или в РЗИ Стара Загора – д-р Георгиева, стая 221.
Срок за подаване на заявките от лечебните заведения в РЗИ Стара Загора – 15.08.2017г.

05.04.2017 г.

В РЗИ - Стара Загора е получено План - разписание за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи през 2017 г. на Университетска болница «Лозенец» гр. София.
Желаещите да се включат в обученията могат да получат информация в РЗИ Стара Загора – стая 221, вътр. тел. 221 - д-р Георгиева.

04.04.2017 г.

В РЗИ - Стара Загора е получена Програма за продължаващо обучение – тематични курсове и индивидуално обучение през 2017г. на "Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ – Сърдечно съдов център" София. В програмата са включени теми за висши медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи. Желаещите да се включат в обученията могат да получат информация в РЗИ - Стара Загора – стая 221, вътр. 221 - д-р Десислава Георгиева.

Уведомяваме Ви, че план – разписанието е качено и на Интернет – страницата на Аджибадем Сити Клиник, в рубриката „За нас” – раздел „Учебен отдел.

13.02.2017 г.

В РЗИ - Стара Загора е получена Програма за продължаващо обучение – тематични курсове и индивидуално обучение през 2017 г. на «Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда» ЕАД София. В програмата са включени теми за лекари, професионалисти по здравни грижи и фармацевти. Желаещите да се включат в обученията могат да получат информация в РЗИ - Стара Загора – стая 221, д-р Георгиева.

26.09.2016 г.

Със Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-19-2 /15.09.2016г. е определен броя на местата за специализанти, за които държавата ще финансира обучението по чл.40, ал1 и/или чл.41, ал1 от Наредба №1/2015г. за 2017г.
За тези места могат да кандидатстват всички специализанти, зачислени по реда на Наредба №1 /2015г. Местата са утвърдени към съответните висши училища, като специализантите могат да кандидатстват само за утвърдените бройки по съответната специалност към висшето училище, в което са зачислени. За целта е необходимо зачислените за специализация по реда на Наредба №1/2015г. да подадат заявление във висшето училище, което ги е регистрирало, в срок от 1 до 31 октомври. Висшето училище класира кандидатите в срок до 1 декември и уведомява писмено класираните кандидати.  Класирането се публикува и на интернет страницата на висшето училище. При наличие на повече кандидати от броя на утвърдените места, финансирани от държавата, класирането ще се извършва съобразно средния успех от следването и държавните изпити.
За специализантите по държавна поръчка МЗ ще заплаща таксата за теоретичното обучение, предвидено в учебните програми. Финансирането на обучението на класираните кандидати започва от датата на класирането.
Пълният текст на Заповед №РД-19-2 /15.09.2016г. можете да изтеглите от тук

09.06.2016 г.

В РЗИ Стара Загора е получено План-разписание за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински и немедицински специалисти и професионалистите по здравни грижи през учебната 2016/2017 г. на Военно медицинска академия – София. Желаещите да се включат в обученията могат да получат информация тук или на интернет страницата на Военномедицинска академия: www.vma.bg в раздел „Академична дейност” – „Учебна дейност”.

20.05.2016 г.

В РЗИ Стара Загора е получено План-разписание на курсовете и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2017 г. на Медицински университет – София. Желаещите да се включат в обученията могат да получат информация в РЗИ Стара Загора ст.221 – д-р Георгиева или на интернет страницата на Медицински факултет на МУ – София, в раздел СДО.

06.01.2016 г.

В РЗИ Стара Загора е получена Програма за продължаващо обучение през 2016 г. на "МБАЛ Токуда Болница София" АД. В програмата са включени специализирани теми за лекари, специалисти по здравни грижи и фармацевти. Подробна информация можете да получите в РЗИ Стара Загора, д-р Георгиева – стая 221. Заявките за участие по образец следва да се изпращат в "МБАЛ Токуда Болница София" АД най-късно 3 седмици преди датата на провеждане на курса.

20.10.2015 г.

Със Заповед на Министъра на здравеопазването № РД 19-5 /28.09.2015 г. е определен броя на местата за специализанти, за които държавата ще финансира обучението по чл.40, ал1 и/или чл.41, ал.1 от Наредба №1/2015 г. за 2016 г.
За тези места могат да кандидатстват всички специализанти, зачислени по реда на Наредба №1 /2015 г. Местата са утвърдени към съответните висши училища, като специализантите могат да кандидатстват само за утвърдените бройки по съответната специалност към висшето училище, в което са зачислени. За целта е необходимо зачислените за специализация по реда на Наредба №1/2015 г. да подадат заявление във висшето училище, което ги е регистрирало, в срок от 1 до 31 октомври. Висшето училище класира кандидатите в срок до 1 декември и уведомява писмено класираните кандидати.  Класирането се публикува и на интернет страницата на висшето училище. При наличие на повече кандидати от броя на утвърдените места, финансирани от държавата, класирането ще се извършва съобразно средния успех от следването и държавните изпити.
За специализантите по държавна поръчка МЗ ще заплаща таксата за теоретичното обучение, предвидено в учебните програми. Финансирането на обучението на класираните кандидати започва от датата на класирането.
Пълния текст на Заповед №РД-19-5/28.09.2015 г. можете да изтеглите от тук

Copyright © 2011-2016 Stara Zagora Regional Health Inspectorate. All rights reserved.