Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Прием в организирани детски колективи

 • Условия и ред за прием в детска градина и детска ясла според законодателството на Република България

Според чл.3, ал. 1 от Наредба № 3 от 5.02.2007 г.  за здравните изисквания към детските градини: „В детските градини се приемат деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас.“

Според Наредба 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, „Раздел III. Условия за прием на децата от детската ясла:

Чл. 19. Децата се приемат в детските ясли от директора на яслата.

Чл. 20. (1) За приемане в детската ясла родителите представят молба, придружена от следните документи:

 1. копие от удостоверение за раждане на детето;
 2. здравнопрофилактична карта, попълнена от личния лекар на детето;
 3. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли) и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла;
 4. изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в яслата;
 5. изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата;
 6. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
 7. медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 10.05.2011 г.) Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска ясла, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005г. за имунизациите в Република България.

Чл. 21. (1) Децата могат да отсъстват от детската ясла:

 1. поради отпуск или лични причини на родителите, за което родителите уведомяват писмено директора на детската ясла;
 2. поради болест на детето, за което родителите уведомяват детската ясла в тридневен срок.

(2) При отсъствие на дете от яслата повече от 10 дни родителите му представят бележка    от личния лекар, че детето е здраво и че не е било в контакт със заразно болен.

(3) При отсъствие повече от един месец се изисква еднократно бактериологично изследване за патогенни чревни микроорганизми с отрицателен резултат само по епидемични показания.

(4) При отсъствие за повече от два месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).“

 

 • Допълнителни условия и ред за прием на деца от Украйна в детска ясла, детска градина, училище

Считано от 27.04.2022 г. изследвания за ентеровируси при постъпване в организиран колектив (детска ясла, детска градина, училище) не се изискват на деца от Украйна с редовен имунизационен статус срещу полиомиелит.
Същите при желание да посещават детска ясла, детска градина и училище задължително трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 3 от 5.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и Наредба 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в здравните кабинети в детските заведения и училищата.
Изследвания за ентеровируси е необходимо да се изискват само на деца от Украйна без проведени или без данни за проведени имунизации срещу полиомиелит.

 • За извършване на изследване за ентеровируси е създадена следната организация: 

- Предоставяне на еднократни стерилни контейнери за вземане на фекална проба от понеделник до петък от 09.00 до 16.00 часа от „Чревен кабинет“ ( 1 етаж, ст.118) на РЗИ - Стара Загора.

 - Пробата се събира в домашни условия при спазване на следните правила:

Необходимото количество фекален материал за провеждане на вирусологична диагностика е между 5-10 грама при солидна консистенция (минимален размер колкото грахово зърно) или 3-5 мл. при течна консистенция. Фекалният материал се поставя в стерилен водонепроницаем фецес-контейнер, снабден с пластмасова лъжичка, затваря се плътно и се надписва с имената на пациента и датата на вземане на пробата. Така събраните проби се съхраняват в хладилник при температура от +4º до +8 º С до предоставянето им в РЗИ. Пробата се взема в един от дните събота, неделя или понеделник, след което контейнера се поставя в найлонов плик.

- Взетата проба се носи в „Чревен кабинет“ на РЗИ - Стара Загора (1 етаж, ст.118) всеки понеделник от 09.00 до 12.00 часа, придружена със следните данни за лицето: Трите имена, дата, месец и година на раждане, точен адрес, телефон за връзка, дата на вземане на пробата и дата на последната направена имунизация срещу полиомиелит на детето. Пробите се транспортират в Националната референтна лаборатория по „Ентеровируси“ - гр.София. Резултати от изследванията се очакват най-рано след 14 дни от постъпването на пробата.

 

 • Ваксините за деца от Украйна, желаещи да останат в Р.България се осигуряват безплатно от РЗИ - Стара Загора. Ваксинирането на деца без личен лекар и такива без регистрация (ЛНЧ) се извършва в имунизационния кабинет на РЗИ - Стара Загора след предварително изготвен имунизационен план от инспектори на РЗИ - Стара Загора, съобразен с Имунизационния Календар на Р. България.

Имунизациите се поставят всяка сряда от 14.00 ч. до 16.30 ч., след предварителна уговорка.

Консултации  ще се извършват ежедневно от 8.30 ч. до 17.00 ч. в РЗИ - Стара Загора, телефон за връзка 042 602468 или 0884 900657 – д-р Таня Перчемлиева – директор на дирекция НЗБ.

 

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.